આ પુસ્તક શા માટે?

  • ‘ગુજરાત’ એ કોઈપણ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ખૂબ જ અગત્યનો, બેઝિક, વ્યવસ્થિત તૈયાર કરવો જ પડે તેવો અને સ્કોરિંગ વિષય છે. શરૂઆતથી જ વિષય પરના પ્રશ્નોનું વેઈટેજ વધારે હોય છે. અનુક્રમણિકામાં દર્શાવ્યા મુજબના 10 ટોપિક્સ તમામ પ્રકારની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની દૃષ્ટિએ ખૂબ જ મહત્વના છે.
  • આ બુક 6000+ પ્રશ્નો સાથે ગુજરાતને લગતા સૌથી વધુ પ્રશ્નોનું એક જ જગ્યાએ કલેક્શન ધરાવે છે. આમાં પૂછાવાની પૂરેપૂરી શક્યતા ધરાવતા અને અલગ અલગ પરીક્ષાઓમાં વારંવાર પૂછાતા કે પૂછાયેલા પ્રશ્નોને પણ સમાવી લેવામાં આવ્યા છે.
  • આ પુસ્તક “એક બુક બધી પરીક્ષાઓ” કન્સેપ્ટ પર બનાવવામાં આવ્યું છે. જેથી વિદ્યાર્થીઓને અલગ-અલગ પરીક્ષાઓ માટે અલગ-અલગ પુસ્તકો વાંચવા ન પડે.
  • 10 પુસ્તક 1 વાર વાંચવા કરતાં 1 પુસ્તક 10 વાર વાંચવું વધુ સારું. આ સિદ્ધાંત અનુસાર આ પુસ્તકની રચના કરાઈ છે. આથી અન્ય પુસ્તક વાંચવા પણ માગતા હોય તો પણ આ એક પુસ્તક તો ચોક્કસ વાંચો. આ પુસ્તક વાંચ્યા બાદ આપને જરૂર લાગે તો જ અન્ય પુસ્તક વાંચો.
  • સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે એક સાથે અલગ-અલગ પરીક્ષાઓની તૈયારી કરવી અને ઓછા સમયમાં કરવી એ બહુ મોટી મુશ્કેલી હોય છે. વિદ્યાર્થીઓ શું વાંચવું? કેટલું વાંચવું? એની મુંઝવણ અનુભવતા હોય છે. આના કારણે વિદ્યાર્થીઓ બધા વિષયો સમય મર્યાદામાં પૂરા કરી શકતા નથી. આ પુસ્તક વિદ્યાર્થીઓની આ મુશ્કેલી દૂર કરશે.
  • આ પુસ્તકને One – Liner રૂપે આપવાનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે વિદ્યાર્થીઓનો ઘણો સમય બચી શકે અને સીધો જવાબ જ યાદ રાખી શકે.
  • વિકલ્પો આપવાથી પુસ્તકની જાડાઈ ત્રણ ગણી થાય છે અને તેની કિંમત પણ વધી જાય છે. વળી વનલાઈનરનો મોટો ફાયદો એ છે કે તેટલી જ જગ્યામાં વધુ પ્રશ્નોનો સમાવેશ થઇ શકે છે. આશા છે કે આ પ્રયત્ન વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ જ ગમશે.
  • અમારી બેસ્ટ સેલીંગ એવી ‘માસ્ટર GK’ બુક વિદ્યાર્થીઓએ ખૂબ જ પસંદ કરી છે અને વખાણી છે. તેની સાથે આ પુસ્તક વાંચવાથી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારીને ચાર ચાંદ લાગી જશે.
  • વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓને લક્ષ્યમાં રાખીને તેને અનુરૂપ વિદ્યાર્થીઓની જરૂરિયાત એક જ પુસ્તકમાં સમાવવાનો ઉમદા પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે.