આ પુસ્તક શા માટે?

 • તમામ વિષયોને આવરી લેતું, શરૂઆતથી અંત સુધી સંપૂર્ણ તૈયારી કરાવતું પુસ્તક.
 • IPC, 1860
 • CrPC, 1973
 • Ecidence Act, 1872
 • ભારતનું બંધારણ
 • ઈતિહાસ
 • ભૂગોળ
 • સમાજશાસ્ત્ર
 • મનોવિજ્ઞાન
 • કમ્પ્યૂટર
 • ગુજરાતી સાહિત્ય
 • સામાન્ય વિજ્ઞાન
 • જનરલ નોલેજ
 • મેન્ટલ એબિલિટી